LEDERCOACHING

At lede en moderne organisation præget af forandring og kompleksitet er en stor udfordring for enhver leder. At lede kræver ledelsesmæssig intelligens og kommunikative kompetencer. Succes i sit lederskab indebærer en evne til at tænke strategisk, visionært og ikke mindst en bevidst evne til formidle sine strategier og visioner på måder, der skaber optimisme og engagement hos medarbejderne. En leder må løbende tage beslutninger og ikke alle beslutninger mødes med lige stor opbakning hos de ansatte.

Vi hjælper dig med at udvikle dit lederskab

I pressede situationer er det lederens grundige forhåndsrefleksion og følelsesmæssige intelligens, der afgør om den kollektive stemning udvikler sig i negativ eller positiv retning. Evnen til at kommunikere følelsesmæssigt intelligent og til at påvirke det relationelle felt på en konstruktiv måde, så der skabes entusiasme, kan betragtes som en primær ledelsesopgave. Når man som leder forholder sig til og magter denne opgave, er man den forskel, der gør en forskel. God kommunikation skaber entusiasme og engagerede medarbejdere.

Ledere har reelt stor magt og indflydelse. Ikke kun legitimt, men også fordi alles øjne er rettet mod lederen. Ledelse kræver, at man er bevidst om og parat til at påtage sig denne magt og derigennem de muligheder, man som leder har for at influere på organisationens nutid og for at forme dens fremtid. Lederens bevidsthed om sine egne og de ansattes fortællinger om organisationen i fortid, nutid og fremtid har stor betydning for, om man som leder får sat sin magt og indflydelse i spil på en konstruktiv måde. Derfor står narrative kompetencer helt centralt i det moderne lederskab.

Moderne organisationer kan betragtes som et netværk af mindre praksisfællesskaber. I virkeligheden er praksisfælleskaberne handlingernes og meningsskabelsens centrale enheder. Det er her den enkelte medarbejder har oplevelsen af at høre hjemme og det er derfor også her der skabes faglig identitet, mening, handlekraft, udvikling og kompetencer. Dette indebærer at ledelse ikke kun er noget, der foregår på det ”øverste plan”. Ledelse skal fordeles. Alle skal have et ledelsesmæssigt beredsskab.

Den kloge leder forstår dette og ser det som en primær opgave at koordinere organisationens forskellige praksisfællesskaber, at styrke vidensdelingen og at implementere strategier og beslutninger under hensyntagen til og respekt for praksisfællesskabet som en nødvendig ressource i organisationen. Dette kræver af den moderne leder en forfinet evne til at skifte perspektiv og se virkeligheden gennem andres øjne. Det kræver indsigt i hvordan den organisatoriske virkelighed løbende konstrueres på højst forskellige måder af forskellige aktører, som en funktion af hvilke praksisfællesskaber de er medlemmer af. Coaching kan styrke lederen i forhold til denne udfordring!
Coaching kan styrke den enkelte leders refleksion, følelsesmæssige intelligens, evne til at agere strategisk, skabe strategisk beredskab i organisationen og hans/hendes kommunikative kompetencer.
Som ledelsescoache arbejder vi ud fra flere forskellige rammer og tankesæt. Situationen og den enkelte leder eller ledelsesteams behov afgør hvilken metode, der giver bedst mening.

Vi er bl.a. inspireret af følgende perspektiver, metoder og teorier:

 • Socialkonstruktionismen
 • Systemteori
 • Narrativ teori
 • Metaforisk teori og metode. Meningsdskabelsens og fantasiens paradigme
 • LØFT-løsningsfokuseret tilgang
 • AP-appriciative inquiry. Den anerkendende metode
 • Strategisk ledelse
 • Læring i praksisfællesskaber
 • Symbolsk interaktionisme
 • Imagoteori og metode
 • Dialogfilosofi (Martin Buber)

FØLG MED I VORES ARBEJDE

TILMELD NYHEDSBREV